Life is 10% what You make it
and 90 % how You take it

–Irving Berlin

Mindfulness ja tunneäly

Tunneälyä ja elämän hallintaa Mindfulness-menetelmän avulla.

Tietoisen läsnäolon menetelmällä (Mindfulness) vaikutetaan kaikkiin tunneälyn osatekijöihin ja näiden edellyttämiin valmiuksiin. Tunneälyn osatekijät ovat tunteiden huomaaminen, ymmärtäminen, hyväksi käyttäminen ja hallinta. Taustalla olevat valmiudet taas ovat mm. tunne herkkyys, etäisyyden ottaminen ja arvojen kirkastaminen. Samalla opitaan rauhoittamaan mieli, rentouttamaan keho sekä keskittymään paremmin. Tämä lisää tunteiden hallintaa, elämän hallinnan tunnetta, itsetuntoa, itsetuntemusta, optimismia. Lisäksi näin oppii tekemään järkevämpiä valintoja ja lataamaan sisäiset voimavarat haasteiden keskellä.

Tietoisen läsnäolon menetelmää on hyödynnetty jo vuosikymmeniä aikuisten stressinhallinnassa, kroonisen kivun hoidossa sekä terapian osana. Reilut kymmenen vuotta on menetelmää sovellettu opettajille ja oppilaille mm. tunneälyn ja sisäisen vahvuuden tukemisessa. Kokemukset ovat olleet todella hyviä ja lukuisat ohjelmat ovat levinneet etenkin Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Isossa-Britanniassa. Lähtökohta on se, että ...

Opettaja on luokan tärkein tekijä ja hänen jaksamisesta - stressinhallinnasta ja tunnetaidoista – tulee huolehtia. Opettajan työ voi olla hektistä, paineita tulee monesta suunnasta ja oppilaiden sekä aikuisten kanssa ovat tunteet vahvasti esillä. Kiireen, stressin ja riittämättömyyden tunteet ovat opettajilla yleisiä, mikä voi saada harkitsemaan jopa työn vaihtamista. Opettajien mieliala ja tapa reagoida eri tilanteisiin heijastuu luokkahenkeen ja oppimiseen. Opettajan rauhallinen esimerkki ja hyvät tunnetaidot tarttuvat oppilaisiin. Kun opettaja voi hyvin ja pystyy rauhoittumaan ja keskittymään opetushetkeen, on opetus parempaa ja opettaja kykenee myös vastaamaan oppilaidensa yksilöllisiin tarpeisiin.

Oppilaita hyödyttävät samat taidot kuin opettajiakin, stressinhallinta ja tunnetaidot. Nykymaailman kiire, epävarmuus, mediatulva, ”multi tasking” tarttuvat myös lapsiin. Yhä nuoremmilla on havaittu masennusta, pahoinvointia, keskittymishäiriöitä, nukahtamisvaikeuksia. Usein nuorten pahoinvointi ja vaikeudet tunteiden hallinnassa tulkitaan häiriökäyttäytymiseksi ja tukemisen sijaan nuorta rangaistaan. Opettajat joutuvat käyttämään suuren osan energiastaan oppilaiden rauhoittamiseen ja keskittymään saamiseen. Näitäkin kaikkia asioita tulee harjoitella, jotta ne opitaan. Keskittymistä, rauhoittumista ja tunteiden hallintaa voidaan harjoitella. Tähän on kehitetty Mindfulness-menetelmää ja kehotyöskentelyä yhdistäviä ohjelmia. Näiden avulla voidaan oppia niitä perustaitoja, elämän taitoja.

- Molemmat vaiheet palvelevat sekä oppilasta ja opettajaa, että koko yhteisöä.


− Mindfulnessin avulla opitaan oikeasti keskittymään ja rauhoittumaan, vasta sitten voi huomata omat tunteensa sekä oppia tuntemaan ja hallitsemaan itsensä.

Mindfulnessista, tietoisen läsnäolon -menetelmästä hyötyvät sekä oppilaat ja opettajat:

Opettajille Oppilaille
 • parantaa keskittymistä ja huomiokykyä
 • lisää oppilaiden tarpeisiin reagoimista
 • tukee tunnetasapainoa
 • tukee stressin hallintaa ja vähenemistä
 • tukee terveitä ihmissuhteita töissä ja kotona
 • parantaa luokkahenkeä
 • tukee yleistä hyvinvointia
 • tukee 'valmiutta oppimiseen'
 • tukee akateemista suoriutumista
 • vahvistaa huomiokykyä ja keskittymistä
 • vähentää ahdistusta ennen kokeita
 • kannustaa itsereflektioon ja itsehillintään
 • tukee impulssien hallintaa
 • tarjoaa työkaluja stressin vähentämiseen
 • tukee sosioemotionaalista oppimista
 • tukee sosiaalista toimintaa ja terveitä ihmissuhteita
 • tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia

Taulukko kirjasta Mindful Teaching and Teaching Mindfulness ( Schoeberlein 2010)

 

Opettele kokemaan hetkestä toiseen jatkuva oleminen ilman arvostelua, tuomitsemista tai vastustelua - älä edes ajattele. Elämä tapahtuu tässä ja nyt! Opettele pysähtymään, huomaamaan mitä kaikkea tapahtuu elämässä, tässä ja nyt.

 

Mindfulnessin ja kehotyöskentelyn yhdistäminen

Tietoisen hyväksyvän läsnäolemisen (Mindfulness) ja kehotuntemuksen kehittämisen kautta opitaan mm. keskittymiskykyä, rauhoittumisen taitoa, stressinhalintaa, tunneälyä. Näistä seuraa paremmat sosiaaliset taidot, parempi luokkahenki, tehokkaampi oppiminen, terveempi itsetuntoa, järkevämpi päätöksenteko. Stressinhallinnassa auttaa tietoinen venyttely, jooga ja muu kehon rentoutumista tukeva fyysinen toiminta. Tällöin opitaan huomaamaan jännitys kehossa ja opitaan vapauttamaan jännitys. Kehon rentoutuminen tukee mielen rauhoittumista ja keskittymiskykyä.

Oman kehon tuntemuksiin huomion kiinnittäminen tukee myös kehotuntemusta, kehon hallintaa ja itsetuntemusta. Ennen kuin stressiä huomaa mielessä on se jo kehossa jännityksenä. Tietoisen läsnäolon venyttelyn ja joogan avulla voi oppia purkamaan stressiään ja huomaamaan orastavan stressaantumisen. Kehon asentoihin ja lihasten rentouttamiseen keskittyminen on samalla oiva tapa tuoda huomio tähän hetkeen. Toinen rentoutuu paremmin paikallaan istuen, toisten rentoutuessa paremmin fyysisen toiminnan kautta.

Stressi estää järkevän ajattelun. Stressaantuneena näkee vain oman näkökulman, kun empatia ja universaaliajattelu kytkeytyvät pois päältä. Stressistä seuraavat huonommat päätökset, unohtelu, heikko luovuus, helposti suuttuminen, väsyminen. Aivot mukautuvat ja kehittyvät siihen mitä ne tekevät useasti. Stressaantuneena aivoissa vahvistuvat helposti vääränlaiset toimintamallit. Tärkeää olisi kehittää oppimisen ja elämän hallinnan kannalta tärkeitä taitoja. Kun toiset näkevät ympärillään positiivisia asioita, ovatkin toiset hurjan taitavia huomaamaan negatiivisia asioita. Kumpikin toimintatapa on tottumus, joita vastaamaan on kehittynyt moninainen aivoratojen verkosto. Myös näitä vanhentuneita tai huonosti toimivia toimintamalleja ja tottumuksia on mahdollista muuttaa. Aivot kehittyvät läpi koko elämän, mutta etenkin kouluikäisten aivojen valtava kehittymyninen tulisi hyödyntää tarjoamalla ympäristö, jossa aivojen tasapainoinen ja tavoitteenmukainen kehitys on mahdollista. Rauhalliset aivot tulkitsevat tilanteet selkeämmin ja universaalimmin. Stressittöminä mieli ja keho toimivat paremmin!

Elämän taitoja, stressinhallintaa, tunteiden ja sosiaalisuuden ymmärtämistä, järkevien päätösten tekemistä, itsensä rauhoittamista tulee opetella! Keskittymistä voidaan treenata ja häiriökäyttäytymistä vähentää opettelemalla tunteiden kanssa työskentelyä. Samalla oppiminen tehostuu ja mielentasapaino ja elämänilo lisääntyvät.

Hyvä mielenterveys lapsuudesta aikuisuuteen on yhteiskunnan kehityksen kulmakivi. Hyvä mielenterveys on voimavara, jota on rakennettava ja vaalittava kaikilla yhteiskunnan alueilla. Mielenterveyden edistämisessä keskeistä on ennaltaehkäisy ja mahdollisimman varhainen puuttuminen. Koulu on tässä työssä keskeisessä asemassa ja opettajien mielenterveystietoutta tulee lisätä ja heille tulee tarjota selkeät toimintaohjeet. Opettaja voi olla lapselle hyvin merkittävä, turvallinen ja välittävä aikuinen, joka jopa korvaa puuttuvaa vanhemmuutta. Koulun tulisi olla turvallinen ja hyvän kouluilmapiirin omaava, jotta lapset voivat oppia hyvät vuorovaikutustaidot ja kehittyä ristiriitojen ratkaisemisessa. (Honkanen, Moilanen, Taanila, Hurtig & Koivumaa-Honkanen 2010. Duodecim 2010; 126:277-82)

Sisäistä vahvuutta Mindfulnessin ja kehotyöskentelyn avulla

Edellä kuvattua konseptia on kehitetty mm. Yhdysvalloissa ja Isa-Britanniassa. Malli yhdistää viimeisimmän kasvatustieteellisen ja neurotieteellisen tietämyksen. Treenataan oikeasti keskittymistä ja huomion kohdentamista, opetellaan rauhoittumaan ja tunnistamaan omat tunteet ja keholliset tuntemukset. Tunteiden hallinta lisääntyy ja luodaan pohjaa sosiaaliselle kyvykkyydelle, itsetuntemus lisääntyy. Tulokset ovat olleet lupaavia niin opettajien kuin oppilaidenkin näkökulmista. Lisäksi viime vuotinen Britti-tutkimus laski, oppilaille suunnattujen sosioemotionaalisten ohjelmien tuovan jopa yli 80 kertaisen kasvun sijoitetuille rahoille pitkällä tähtäimellä! 

Samsaraa Tasapaino-koulutukset Oy tarjoaa kouluille ajanmukaista koulutusta tunneälyn ja stressinhallinnan oppimiseen, siten että niistä voi hyötyä, niin opettajat, kuin oppilaatkin. Tavoitteena on huolehtia opettajien jaksamisesta ja tarjota myös oppilaille perustaitoja elämän hallintaan. Opettelemme yhdessä tunneälyn perusteita ja miten keskittyä ja rauhoittua paremmin. Näiden taitojen oppimiseen hyödynnetään Tietoisen hyväksyvän läsnäolon menetelmää (Mindfulness) ja kehotyöskentelyä (kuten progressiivista lihasrentoutusta ja Tietoisen läsnäolon venyttelyä). Näin opitaan stressin tunnistamista ja hallintaa, parempaa itsetuntemusta, myös keskittymiskyky lisääntyy samoin kyky rauhoittaa mieli ja ladata ”akkuja”.

 

Katso seuraavaksi vaikka Tunneäly ja Mindfulness tai Mindfulness koulussa.

 

Tai Samsaraan uuden konseptin mukaiset koulutuspalvelut:

 Tunne ja Älyä -koulutusohjelmat opettajille. Tässä koulutuksen taustoja. Nyt vihdoinTarjolla myös Suomessa!

Katso tästä Samsaraa Tasapaino-koulutukset Oy:n palvelut. Tässä palvelupaketit.
Opettaja jaksaa paremmin kun hallitsee työnsä moninaiset paineet paremmin ja pystyy keskittymään opetushetkeen täydellisemmin. Opettajaa helpottaa myös oppilaiden kehittyneet keskittymis- ja rauhoittumistaidot sekä se, että oppilaat tulevat paremmin toimeen tunteidensa kanssa samoin kuin luokkatoveriensa kanssa. Ja rehtorikin voi huokaista ja koulutoimi olla tyytyväinen.

 

Katso myös tästä konseptista tiedottamaan ja sen oppeja levittämään pyrkivästä  Perustaitoja peruskouluun! -hankeesta.
Eli myös oppilaille tärkeitä elämän hallinnan taitoja. Kun opettajan tunneäly ja stressinhallinta on kunnossa, on hyvä aika alkaa opettamaan näitä taitoja myös oppilaille. Samalla tuetaan moninaisia OPS.n kokonaispersoonaan liittyviä tavoitteita ja tuetaan myös oppilaiden mielenterveyttä!